Need Help ?
Call: +977- 089440150

समाचार बिस्तारमा

अा व २०७४।७५ मा यस कार्यालयबाट वितरण गरिने भौतिक सुविधा तर्फका ४ कोठे २ कोठे भवनहरु २०७४ सालको भदौ महिनाको स्रोतकेन्द्र स्तरीय प्र अ बैठकमा छलफल एवं जिशिकामा सिफारिसका लागि छनौट हुने भएकोले सम्बन्धित स्रोतव्यक्ति संग समन्वय गर्नु हुन सबै प्रअ ज्यू हरु एवं

भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम